Strona główna
poniedziałek, 17 czerwca 2024 r.
imieniny obchodzą: Laura, Leszek
Lista przebojów
 • Artemas - I like the way you ...
 • Shakira, Cardi B - Punteria
 • Daria Zawialow - Zlamane ...
 • Hozier - Too Sweet
banerbanerbanerbaner

KONKURSY SMS - REGULAMIN

Strona główna » KONKURSY SMS - REGULAMIN

wielkość tekstu:A | A | A

REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW SMS-owych


I. Postanowienia wstępne1. Organizatorem konkursów SMS-owych w Radiu Victoria zwanych dalej Konkursami jest Radio Victoria z siedzibą w Łowiczu ul. Seminaryjna 6a.

2. Konkursy przeznaczone są dla słuchaczy Radia VICTORIA i są ogłaszane na antenie.

3. Uczestnikiem Konkursów może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursach pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.


4. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Radia Victoria oraz członkowie ich najbliższych rodzin. 


II. Zasady uczestnictwa w Konkursach1. Konkursy polegają na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi za pomocą SMS-a o treści VICTORIA, pod podany numer, na zadane na antenie pytanie, we wskazanym terminie, według określonego na antenie schematu. Słowo VICTORIA jest obowiązkowym prefiksem, bowiem numery SMS są współużytkowane przez innych klientów właściciela systemu. Radio Victoria nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y wysłane bez prefiksu VICTORIA i nie identyfikuje się z przysyłanymi w wyniku tego, informacjami zwrotnymi.

 

 
Numer bramki SMS   
 
        
Prefiks 
                                   
 Taryfa Sms netto/brutto      

     
Opis serwisu
 


71100
 
VICTORIA  1/1,23 SMS

72240
 

VICTORIA
2/2,46
 
SMS

73550
 
VICTORIA 3/3,69  SMS

       

2. Nagrody są każdorazowo przyznawane w ilości i rodzaju zgodnym z treścią informacji ogłoszonej na antenie Radia Victoria.

3. Zwycięzcą zostaje autor SMS-a zawierającego poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe i wysłanego w najkrótszym czasie od podanej na antenie godziny (minuty) lub najszybciej od chwili ogłoszenia konkursu. Czas wysłania SMS-a określany jest na podstawie serwera operatora programu.

 5. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny.


6. W przypadku, gdy żaden uczestnik konkursu nie udzieli prawidłowej odpowiedzi, nagroda nie zostanie przyznana.


7. W wypadku konieczności nawiązania połączenia telefonicznego z uczestnikiem konkursu Radio Victoria nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń. Jakiekolwiek roszczenia uczestników z tego tytułu są wyłączone. Radio Victoria nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych. 


8. Zwycięzca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych Radiu Victoria w celu realizacji uprawnień wynikających z nagrody.


9. Nagrodę należy odebrać osobiście w siedzibie Radia Victoria najwcześniej następnego dnia od daty konkursu (chyba, że zostanie to ustalone inaczej, o czym uczestnicy konkursu zostaną poinformowani na antenie Radia), ale nie później niż w ciągu 14 dni. Po 14 dniach zwycięzca traci prawo do nagrody.

10. Każda osoba, która wyśle minimum jednego SMS-a do Radia Victoria wyraża zgodę na otrzymywanie SMS-ów od Radia Victoria z przypomnieniem o Konkursach i innych akcjach SMS-owych organizowanych przez Radio Victoria.


11. Radio Victoria nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.

12. Radio Victoria nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w SMS-ach powstałych w szczególności z winy operatora lub/i uczestnika/abonenta.

13.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia w każdym momencie trwania Konkursu z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku, do którego podjął uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego regulaminu.

III. ODBIÓR NAGROD W ODZIAŁACH TERENOWYCH RADIA VICTORIA
Słuchacze odbierają nagrody osobiście w oddziałach terenowych Radia Victoria w Kutnie, Skierniewicach, Rawie Mazowieckiej, Żyrardowie.

Słuchacz odbierający nagrodę ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Osoba odbierająca nagrodę, a niebędąca laureatem konkursu, zobowiązana jest posiadać dowód tożsamości osoby, która dany konkurs wygrała.

Czas na dostarczenie nagrody z Redakcji w Łowiczu do oddziałów terenowych wynosi 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 14 dni od dnia dostarczenia nagrody do oddziałów terenowych, Radio zastrzega sobie prawo do dalszego dysponowania nagrodą.

Radio Victoria nie wysyła nagród.  

IV. Reklamacje1. Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do Radia Victoria wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 5 dni od daty zakończenia danego Konkursu.


2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również dokładny opis i powód reklamacji.


3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia przesyłki.


4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 15 dni od daty otrzymania reklamacji.


5. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji pocztą najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Radio Victoria Wszelkie decyzje Radia Victoria będą wiążące i ostateczne.

7. Radio Victoria jest uprawnione do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. IV. Postanowienia końcowe

6.1. Organizator ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursów i treść Konkursów.

 6.2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

6.3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany do Regulaminu będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie internetowej.    

6.4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.radiovictoria.pl

 

Strona główna Drukuj dokument
Gość dnia


 • gość dnia
  Mariusz Szadkowski, naczelnik wydziału Rewitalizacji UM Rawa ...


  gość popołudniowy
  kpt. Konrad Krupa, Oficer Prasowy KP PSP Rawa Mazowiecka
Materiały reporterskie

 • Nowy sprzęt dla OSP w powiecie rawskim

  Nowy Honorowy Obywatel Rawy Mazowieckiej
Partnerzy serwisu: Flash (application/x-shockwave-flash) is not supported in your browser!
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności strona główna
ALPANET - Polskie Systemy Internetowe
Radio Victoria – rozgłośnia diecezji łowickiej. Powstała 25 marca 1995 roku. W roku 1998 została włączona do sieci rozgłośni katolickich „Plus” i przyjęła nazwę „Plus”. Radio rozpoczęło ekspansję, wybudowano nadajniki pokrywające swym sygnałem obszar od Łodzi po Warszawę – stąd slogan „między Łodzią a Warszawą”. W roku 2004 wystąpiła z sieci „Plus” i wróciła do pierwotnej nazwy. Siedziba stacji znajduje się w Łowiczu. Radio posiada studia terenowe w Kutnie, Rawie Mazowieckiej, Żyrardowie oraz Skierniewicach.